PRIMĂRIA COMUNEI RÂU ALB ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

0
299

rau alb

Primăria comunei Râu Alb, județul Dâmbovița, CUI 17302844, tel./fax 0245/240740, e-mail primariaraualb@yahoo.com , organizează, în conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr.611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier clasa I, gradul profesional principal (1 post) în cadrul compartimentului financiar-contabil.

  1. Probele stabilite pentru concurs sunt: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și interviul.

  2. Condiții de desfășurare a concursului:  data până la care se pot depune dosarele de înscriere în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, iar data, ora și locul organizării probei scrise: 20.10.2014, ora 10,00 la sediul Primăriei Râu Alb iar interviul va avea loc în data de  23.10.2014, ora 10,00 la sediul Primăriei Râu Alb.

  3. Condiții de participare la concurs:

  • condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice;

  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minim 5 ani.

  1. Bibliografie de concurs:

1.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;

2.Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată în anul 2003;

5.Ordonanța de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată în 2003, cu modificările și completările ulterioare;

6.Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

Dosarul de concurs va fi depus la secretariatul comisiei de concurs la sediul Primăriei și va cuprinde următoarele documente:

-Formularul de înscriere (se va obține de la secretariatul comisiei de concurs);

-Copia actului de identitate;

-Copia diploma de studiu și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

-Adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor;

-Cazier judiciar;

-Adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

-Declarația pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

mai mult la :  PRIMĂRIA COMUNEI RÂU ALB ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE CONSILIER ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

IMG_3920

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.