10,033,329 RON. Atat dorea sa dea primaria Barbuletu pentru infiintarea retelei de apa la licitatia din 2009

0
298

Licitatie Publica – Infiintare retea de apa in comuna Barbuletu, judetul Dambovita

Anunt de participare numarul 85604/01.09.2009

Sectiunea I:
AUTORITATEA CONTRACTANTA Comuna Barbuletu Adresa postala: Comuna Barbuletu, Nr 104, Romania, Judetul Dambovita, Localitatea: Barbuletu, Cod postal: 137020, Romania,

Punct(e) de contact: Benone Popescu, Tel.0245240933,

Email: primaria_barbuletu@yahoo.com, Fax: 0245240721,

Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale) Autoritate regionala sau locala Activitate (activitati) – Servicii generale ale administratiilor publice Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Infiintare retea de apa in comuna Barbuletu, judetul Dambovita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Barbuletu, judetul Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Infiintare retea de apa in comuna Barbuletu, judetul Dambovita – proiectare si executie
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 – Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
71310000-4-Servicii de consultanta in domeniul ingineriei si al constructiilor (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 10,033,329 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 100.000 lei si garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat (HG 577/1997), buget local si alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere, subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 1 (Declaratie privind eligibilitatea)Formularul nr. 2 (Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 34/2006)
Formularul nr. 3 (Declaratie privind calitatea de participant la procedura)Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului
Certificat eliberat de autoritatile legale competente care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul general consolidat
Certificat eliberat de autoritatile legale competente care sa ateste faptul ca ofertantul si-a indeplinit obligatiile de plata a taxelor locale
Documentele de infiintare ale operatorului economic (actul constitutiv, contractul de societate, statutul etc., dupa caz)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri anuala medie pe ultimii 3 ani (2008, 2007 si 2006) sa fie de minim 8.000.000 LEI (pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumeiin EURO la cursul BNR valabil pentru data de 13.08.2009 (pentru persoanele juridice straine)
Copii dupa situatiile financiare anuale (bilant contabil) pe anii 2006, 2007 si 2008
Formularul nr. 4 (Informatii generale)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formularul nr. 5 (Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5ani)Formularul nr. 5a (Declaratie privind lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani)Formularul nr. 6(Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari)
Certificatul ISO 9001 sau echivalent
Certificatul ISO 14001 sau echivalent
Certificatul OHSAS 18001 sau echivalent
Ofertantul va face dovada astfel:
Pentru executie:
Derularea in ultimii cinci ani, a unui contract similar (lucrare dealimentare cu apa), a carui valoare totala sa fie egala cu minim 2.000.000 LEI.Pentru proiectare:
Derularea in ultimii trei ani, a cel putin 2 contracte similare (proiectare pentru lucrari dealimentare cu apa), a caror valoare cumulata sa fie egala cu minim 200.000 LEI.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    – criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
50%
Descriere:
2.
Durata de executie a lucrarii
15%
Descriere:
3.
Perioada de garantie acordata lucrarii
15%
Descriere:
4.
Programul de asigurare a calitatii propus pentru lucrare
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 18.09.2009 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.09.2009 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.09.2009 15:00
Locul: Consiliul Local Barbuletu, comuna Barbuletu, judetul Dambovita, cod postal 137020, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare;reprezentantii autorizati sau imputerniciti ai ofertantilor;alte persoane autorizate de Autoritatea contractanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Fisa de date si formularele pot fi descarcate gratuit din SEAP. Din motive tehnice (respectiv documentele depasesc capacitatea permisa de SEAP), caietul de sarcini si restul documentatiei de atribuire pot fi obtinute gratuit de la sediul autoritatii contractante, in urma unei solicitari scrise.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleos nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030081, Romania, Tel.040-21- 310.46.41, Email: office@cnsc.ro, Fax: 040- 21- 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PLOIESTI
Adresa postala: STR. EMIL ZOLA nr. 4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244/522452, Email: curteapel-ploiesti-info@just.ro, Fax: 0244/522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local al comunei Barbuletu
Adresa postala: comuna Barbuletu, Localitatea: comuna Barbuletu, Cod postal: 137020, Romania, Tel.0245/240721, Email: primaria_barbuletu@yahoo.com, Fax: 0245240721
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2009 18:11

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.